ข้อมูลและรายละเอียดการสมัคร

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  - รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  - รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายวุฒิการศึกษาปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
 3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
  - รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือ กำลัง ศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย วุฒิการศึกษา ปวส. หรือระดับอนุปริญญา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครและมอบตัวพร้อมชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา

หลักฐานการสมัคร และรายงานตัว

 • 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • การรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
 • - แบบกรอกประวัติ(รับที่งานทะเบียน)
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจำนวน 1 ชุด
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • - สำเนาหลักฐานทางการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา (วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า)จำนวน 2 ชุด
 • - รูปถ่ายสี (ชุดนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฯ) ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
 • - สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • การรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 • - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อที่งานการเงิน ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ
 • - แบบกรอกประวัติ(รับที่งานทะเบียน)
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียนจำนวน 2 ชุด
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจำนวน 1 ชุด
 • - สำเนาหลักฐานทางการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา(วุฒิ ปวช.,ม.๖ หรือเทียบเท่า) จำนวน 2 ชุด
 • - รูปถ่ายสี (ชุดนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฯ) ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
 • - สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)จำนวน 1 ชุด
 • 3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ การรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 • การรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 • - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อที่งานการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
 • - แบบกรอกประวัติ(รับที่งานทะเบียน)
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจำนวน 1 ชุด
 • - สำเนาหลักฐานทางการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา (วุฒิการศึกษา ปวส. หรือระดับอนุปริญญา)จำนวน 2 ชุด
 • - รูปถ่ายสี (ชุดนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฯ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • - สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

ค่าใช้จ่ายตามระเบียบการเก็บ การสมัคร และรายงานตัวชำระเงินลงทะเบียนโดยประมาณ

 • 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • - ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา100 บาท
 • - ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา100 บาท
 • - ค่าเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน นักศึกษา600 บาท
 • - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา1,000 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,800 บาท
 • 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • - ค่าระเบียบการและใบสมัคร50 บาท
 • - ค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ 50 บาท
 • - ค่าคู่มือนักศึกษา100 บาท
 • - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา100 บาท
 • - ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา100 บาท
 • - ค่าตรวจสุขภาพและสารเสพติด120 บาท
 • - ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา หน่วยกิตละ 50 บาท
 • - ค่าวัสดุฝึกและหรืออุปกรณ์การศึกษาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 100 บาท
 • - ค่ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 100 บาท
 • - ค่าบำรุงห้องสมุด 100 บาท
 • - ค่าบำรุงห้องพยาบาล 100 บาท
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ350 บาท
 • - ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 250 บาท
 • ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตรวม ระดับ ปวส. (สายตรง)1,400 บาท
 • ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตรวม ระดับ ปวส. (สาย ม.6)1,900 บาท
 • 3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
 • - ค่าบำรุงการศึกษา4,000 บาท
 • - ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
 • - ค่าระเบียบการและใบสมัคร 100 บาท
 • - ค่าคู่มือนักศึกษา 150 บาท
 • - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 300 บาท
 • - ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา150 บาท
 • - ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา หน่วยกิตละ150 บาท
 • - ค่าวัสดุฝึกและหรืออุปกรณ์การศึกษาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 200 บาท
 • - ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา200 บาท
 • - ค่าบำรุงห้องสมุด200 บาท
 • - ค่าบำรุงห้องพยาบาล100 บาท
 • - ค่าตรวจสุขภาพ200 บาท
 • - ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย300 บาท
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ350 บาท
 • - ค่าสื่อและเอกสารการศึกษา300 บาท
 • - ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา300 บาท
 • หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนรายวิชา ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการขึ้นอยู่ กับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละภาคเรียน