รายละเอียดต่างๆ

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับ ปวช.

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิขา สาขาวิชา สาขางาน จำนวนรับ/คน
พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120
ระดับ ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เหมาะสำหรับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

รายละเอียดประกอบสาขา

เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมจะเรียนในห้องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ รายวิชาที่สอนก็จะเป็น วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบ การสร้างเว็บไซต์ การตัดต่อวิดีโอ การใช้โปรแกรมสำนักงาน การจัดการฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และการเขียนโปรแกรม เป็นต้น อีกทั้งวิชาเหล่านี้ก็จะเป็นการปฏิบัติจริง เน้นทำจริง ลงมือจริง โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมที่ไม่ได้ซับซ้อนมาก เน้นเรียนรู้อย่างสนุก และเข้าใจ

แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการศึกษาต่อ